OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM LWÓWEK ŚLĄSKI W LWÓWKU ŚLĄSKIM

 

I. Cele systemu kontroli wewnętrznej

W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia :

 • skuteczności i efektywności działania Banku;
 • wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
 • przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku;
 • zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

 

II. Rola Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

 

Rola i zadania Zarządu

 1. Zarząd, w ramach trzech linii obrony, odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich jednostkach/komórkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli i komórkę do spraw zgodności.
 2. Do zadań Zarządu, należy w szczególności:
 • ustanowienie, w ramach trzech linii obrony, kryteriów adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej ,
 • zapewnienie ciągłości i skuteczności działania systemu kontroli wewnętrznej, a także właściwej współpracy wszystkich pracowników Banku w ramach funkcji kontroli z komórką do spraw zgodności i komórką audytu oraz dostępu osobom wykonującym czynności kontrolne/czynności audytowe do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje poufne,
 • określenie rodzaju działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej, w tym środki naprawcze
  i dyscyplinujące,
 • sporządzanie okresowej (nie rzadziej niż raz w roku) informacji dla Rady Nadzorczej o sposobie wypełniania zadań przez pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz komórki do spraw zgodności ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnieniu osiągania każdego z celów systemu kontroli wewnętrznej,
 2. skali i charakterze nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz najważniejszych działań zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości,
  w tym o podjętych środkach naprawczych i dyscyplinujących,
 3. zapewnienia niezależności komórce do spraw zgodności,
 4. zapewnienia środków finansowych niezbędnych do skutecznego wykonywania przez pracowników komórki zgodności oraz do systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania doświadczenia i umiejętności przez pracowników tej komórki,
 • zatwierdzanie listy istotnych procesów wyodrębnionych przez Bank oraz ich powiązanie z celami ogólnymi i szczegółowymi systemu kontroli wewnętrznej,
 • zapewnienie dokonywania regularnego przeglądu wszystkich procesów funkcjonujących w Banku pod kątem ich istotności,
 • zatwierdzenie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej,
 • zapewnienie niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez określenie odpowiedniego jego zakresu i kryteriów,
 • wyznaczenie komórki organizacyjnej/stanowiska odpowiedzialnej za zadania związane z prowadzeniem matrycy funkcji kontroli, określenie formy udokumentowania przeprowadzonego przeglądu i oceny efektywności wewnętrznych mechanizmów kontrolnych oraz wniosków wynikających z tych przeglądów,
 • określenie trybu przekazania wewnątrz Banku raportu pokontrolnego/raportu,
  w celu podjęcia działań służących usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości mechanizmów kontroli oraz sposobu kontroli skorygowania tych nieprawidłowości.

 

Rola i zadania Rady Nadzorczej

 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego systemu kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego skuteczności, z zastrzeżeniem, iż nadzór nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego sprawuje Rada Nadzorcza Spółdzielni.
 2. Nadzór Rady Nadzorczej nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej obejmuje m.in.:
 • akceptowanie zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, w tym matrycy funkcji kontroli,
 • zatwierdzenie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej,
 • zatwierdzenie kryteriów adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
 • półroczną ocenę efektów działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu mechanizmów kontrolnych,
 • coroczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz wyników audytu przeprowadzonego przez  komórkę audytu.

Wyłoniony z Rady Nadzorczej Komitet Audytu monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej oraz  efektywność zarządzania ryzykiem braku zgodności.

 

III. Obowiązujący schemat organizacji trzech linii obrony w ramach struktury organizacji Banku.

 

 1. Funkcjonujący w banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowane na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się liniach obrony (poziomach).
 2. Na pierwszą linię obrony składa się operacyjne zarządzanie ryzykiem powstałym
  w związku z działalnością prowadzoną przez Bank.
 3. Na drugą linię obrony składa się:
 • zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od operacyjnego zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, tj. m.in. komórka monitorowania ryzyka, komórka monitorująca ryzyko operacyjne, komórka monitorująca portfelowe ryzyko kredytowe
 • komórka do spraw zgodności;
 • niezależna komórka kontroli wewnętrznej.
 1. Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB
 2. Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku w ramach realizowanych czynności odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują (poziomo lub pionowo) przestrzeganie mechanizmów kontrolnych.

 

IV. Funkcja kontroli

Na funkcję kontroli składają się wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujących w Banku, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji kontroli.

 

V. Umiejscowienie, zakres zadań, niezależność komórki ds. zgodności i audytu wewnętrznego

Rola i zadania komórki kontroli wewnętrznej

 1. W Banku, w pionie Prezesa Zarządu, działa komórka kontroli wewnętrznej odpowiedzialna za wykonywanie zadań związanych z niezależnym monitorowaniem pionowym.
 2. Do zadań tej komórki należy m.in.:
 • przeprowadzanie pionowych testów przestrzegania kluczowych mechanizmów kontrolnych,
 • ocena adekwatności i skuteczności kluczowych mechanizmów kontrolnych,
 • prowadzenie rejestru nieprawidłowości istotnych i krytycznych,
 • raportowanie o przestrzeganiu kluczowych mechanizmów kontrolnych, obejmujące co najmniej zestawienie wykrytych nieprawidłowości znaczących i krytycznych,
 • administrowanie matrycą funkcji kontroli, w tym pozyskiwanie informacji niezbędnych do przygotowania i aktualizacji matrycy.

 

Rola i zadania komórki do spraw zgodności

1.      Komórka do spraw zgodności odpowiedzialna jest za identyfikację, ocenę, kontrolę
i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi (w szczególności rekomendacjami KNF nie związanymi z zarządzaniem ryzykiem).

2.      W ramach funkcji kontroli, komórka do spraw zgodności odpowiedzialna jest m.in. za zapewnienie zgodności poprzez:   

         1)      weryfikację bieżącą pionową, w przypadku gdy ta weryfikacja nie została przypisana innym pracownikom lub komórkom organizacyjnym w ramach drugiej linii obrony,

         2)      testowanie pionowe przestrzegania kluczowych mechanizmów kontrolnych, zapewniających osiąganie zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

3.      Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności określony zostały w odrębnej regulacji normującej zasady zarządzania zgodności.

 

Rola i zadania komórki audytu wewnętrznego

Zasady wykonywania audytu wewnętrznego przez komórkę audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenie SGB  określono zostały w  Umowie Systemu Ochrony.

 

VI. Zasady corocznej oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej dokonywane przez Radę Nadzorcza

Rada Nadzorcza Banku dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym funkcji kontroli, komórki ds. zgodności oraz wyników audytu przeprowadzonego przez komórkę audytu wewnętrznego, z  uwzględnieniem opinii Komitetu Audytu.

W ramach dokonywanej oceny Rada Nadzorcza uwzględnia w szczególności sprawozdanie z przeprowadzonej weryfikacji kontroli wewnętrznej tj. mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej.

                                                                                             

    Zarząd Banku Spółdzielczego

 Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim

 

 

 

Free Joomla templates by Ltheme