JEDNOLITY  TEKST  STATUTU

Banku Spółdzielczego   Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim 

  

UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

W DNIU 24.06.2022  UCHWAŁĄ  NR 15/2022

Lwówek Śląski  2022 rok

1. Postanowienia ogólne

§1

Bank Spółdzielczy działa pod firmą: Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim i posługuje się skrótem Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski  zwany w dalszej części Statutu: „Bankiem”.

§2

 1. Bank jest spółdzielnią prowadzącą samodzielnie i samorządnie swoją działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustaw:
  • Ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zwanej dalej: „Ustawą”,
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, zwanej dalej: „Prawem bankowym”,
  • Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze, zwanej dalej: „Prawem spółdzielczym”,
  • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zwanej dalej: „Ustawą o rachunkowości”,
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zwanego dalej: „Rozporządzeniem 575/2013”,
  • Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „Ustawą o biegłych rewidentach”.

        a także na podstawie niniejszego Statutu.

 1. Bank stosuje się również do Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

 

§3

 1. Siedzibą Banku jest Lwówek Śląski.
 2. Bank działa na terenie województwa dolnośląskiego.
 3. Bank jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A.
 4. Bank założony jest na czas nieokreślony.
 5. Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, zwanego dalej „Systemem Ochrony”, zarządzanym przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.

§4

 1. Podstawową strukturę organizacyjną w Banku tworzą:
  • Centrala,
  • Oddziały.
 2. W ramach Centrali funkcjonuje Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski,
 3. W ramach Oddziałów funkcjonują Oddział Lubomierz i Wleń,
 4. W ramach Banku tworzone są: filie, punkty kasowe, agencje, podporządkowane bezpośrednio Centrali lub Oddziałom.
 5. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej w Banku oraz wykaz stanowisk kluczowych dla Banku określa regulamin organizacyjny.

 

2. Przedmiot działania

§ 5

 1. Bank wykonuje następujące czynności bankowe:
  • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  • prowadzenie innych rachunków bankowych,
  • udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku,
  • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  • operacje czekowe i wekslowe,
  • świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego,
  • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
  • prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
  • udzielanie, w zakresie i trybie uzgodnionym z SGB-Bankiem S.A., gwarancji bankowych i poręczeń osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku,
  • pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
 2. Bank wykonuje następujące czynności bankowe w imieniu i na rzecz SGB-Banku S.A.:
  • wydawanie kart płatniczych,
  • udzielanie kredytów.
 3. Ponadto Bank wykonuje następujące czynności:
  • obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, przy czym każdorazowe objęcie lub nabycie z wyłączeniem objęcia lub nabycia akcji, praw z akcji lub udziałów banków wymaga uzyskania zgody SGB-Banku S.A.,
  • dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia,
  • nabywa i zbywa nieruchomości,
  • świadczy usługi konsultacyjno – doradcze w sprawach finansowych,
  • świadczy inne usługi finansowe w zakresie:
   1. pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
   2. pośrednictwo ubezpieczeniowego na podstawie umowy agencyjnej,
   3. wykonywania w imieniu i na rzecz SGB - Bank S.A. określonych w pełnomocnictwie tego Banku operacji związanych z pośrednictwem w dokonywaniu przekazów pieniężnych za granicę,
 4. Obowiązek sprzedaży, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie spoczywa na Banku, jeżeli przejęte składniki majątku wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej.
 5. Bank może prowadzić działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
 6. Bank może nieodpłatnie pośredniczyć w przyjmowaniu i przekazywaniu wniosków w ramach programów rządowych.

 

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

 1. Członkiem Banku może być:
  • osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba prawna.
 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.
  • pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych Banku, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym,
  • pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym,
  • deklaracja może również zostać złożona pod rygorem nieważności w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby, która ubiega się o przyjęcie na członka, stosuje się przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przyjęcie deklaracji w przypadku deklaracji utrwalonej w postaci papierowej powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych. W przypadku deklaracji utrwalonej w postaci elektronicznej potwierdzenie przyjęcia deklaracji wydaje się niezwłocznie w odrębnym dokumencie na piśmie. W potwierdzeniu przyjęcia deklaracji podaje się datę uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów. Dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji deklaruje się na piśmie.
 3. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym podmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Zainteresowany powinien zostać powiadomiony na piśmie o uchwale o przyjęciu w poczet członków Banku lub uchwale odmawiającej przyjęcia, w terminie 14 dni od jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 4. Zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia do Rady pisemnego odwołania od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Rada zobowiązana jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 90 dni od daty otrzymania odwołania przez Bank. Decyzja Rady jest ostateczna.
 6. Uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Banku wchodzą w życie z dniem podjęcia.
 7. Deklaracja zawiera:
  • w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, ilość zadeklarowanych udziałów a także adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, o ile przystępujący taki posiada,
  • w przypadku osoby prawnej: nazwę, siedzibę, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy, numer REGON, ilość zadeklarowanych udziałów a także adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, o ile przystępujący taki posiada.
 8. Rejestr członków prowadzi Zarząd. W rejestrze ewidencjonuje się imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę), ilość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także numer PESEL, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy i numer REGON a także adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, o ile członek taki posiada.
 9. Udziały członkowskie w Banku są niezbywalne. Spadkobierca zmarłego członka Banku dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku lub złożył deklarację przystąpienia do Banku. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów
 10. Spadkobierca członka Banku może nabyć w drodze dziedziczenia udział lub wielokrotność udziałów.
 11. Postanowienia dotyczące dziedziczenia udziałów zmarłego członka Banku przez jego spadkobierców nie mają zastosowania w sytuacji, gdy udziały te były przedmiotem zapisu dokonanego przez członka Banku w deklaracji lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, o którym mowa w ustępie 12.
 12. Członek Banku może, w deklaracji lub odrębnym oświadczeniu złożonym Bankowi na piśmie, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku Banku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku. Jeżeli członek Banku w późniejszym oświadczeniu pisemnym nie wskazał, że zmienia czy odwołuje poprzednie oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności, odwołaniu ulega wcześniej złożone oświadczenie
 13. Spadkobiercy członka Banku dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku bez obowiązku wniesienia wpisowego. Bank nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców zmarłego członka Banku, jeśli odpowiadają oni wymogom określonym w niniejszym Statucie. Przyjęcie w poczet członków Banku następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Banku, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku przez spadkobiercę w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci członka Banku, Bank jest obowiązany wypłacić spadkobiercy członka Banku równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka Banku na zasadach określonych w Statucie.

 

§7

 1. Członek Banku ma prawo:
  • do brania udziału w:
   1. Zebraniach Przedstawicieli,
   2. Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
  • do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
  • do otrzymania odpisu obowiązującego statutu Banku,
  • do otrzymania odpisu regulaminów,
  • do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
  • do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
  • do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
  • do korzystania z oprocentowania udziałów, zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli w tej sprawie,
  • do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.
 2. Bank może odmówić członkowi Banku wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek Banku wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Banku i przez to wyrządzi Bankowi znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek Banku, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Bank z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Banku do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi Banku odmowy na piśmie. W przypadku odmowy doręczonej z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
 3. Bank może odmówić członkowi Banku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli ich udzielenie stanowiłoby naruszenie tajemnicy :
  • bankowej, o której mowa w ustawie o Prawie bankowym,
  • przepisów o ochronie danych osobowych.

§8

 1. Członek Banku ma obowiązek:

 1) wnieść wpisowe w wysokości 50,00 zł oraz zadeklarować i wnieść:

 1. osoba fizyczna co najmniej 1 (jeden) udział,
 2. osoba prawna co najmniej 1(jeden ) udział,

Wysokość jednego udziału wynosi 200,00zł (słownie: dwieście złotych).

Członek Banku może posiadać maksymalnie 20 udziałów, nie więcej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy obejmowania udziałów w Banku przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, SGB-Bank S.A. oraz BFG. Obejmowanie udziałów nadobowiązkowych przez pozostałe podmioty, inne niż wskazane powyżej o równowartości wyższej niż 5% funduszu udziałowego wymaga zgody Zarządu Banku i Systemu Ochrony SGB.

2) przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,

3) dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,

4) zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 6 ust. 7 w terminie 30 dni od dnia ich zmiany.

 1. Wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

 

§9

 1. W przypadku zmiany wysokości udziału członek zobowiązany jest wnieść wpłatę uzupełniającą stan jego udziałów w terminie 90 dni od daty zarejestrowania zmiany.
 2. Jeżeli członek Banku zadeklarował większą liczbę udziałów od wymaganej do zadeklarowania przez Statut, obowiązujący w chwili żądania zwrotu, może wystąpić o zwrot wpłaconych ponad statutową normę udziałów przed ustaniem członkostwa. Wypowiedzenie udziałów nadobowiązkowych powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia udziałów nadobowiązkowych wynosi 90 dni od złożenia w Banku oświadczenia o ich wypowiedzeniu. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu udziałów nadobowiązkowych jest równoznaczne ze złożeniem żądania wypłaty tych udziałów, ze skutkiem na dzień następujący po upływie okresu wypowiedzenia, na zasadach określonych w Statucie.
 3. Rozliczenie z członkiem z tytułu wypowiedzianych udziałów nadobowiązkowych następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli za rok, w którym upłynął okres wypowiedzenia udziałów, poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy pisemnie wskazany przez członka w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową w kasie Banku, po uzyskaniu zezwolenia KNF w trybie określonym w Rozporządzeniu 575/2013. Rozliczenie nie może nastąpić w przypadku, gdy udziały członka Banku zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku.
 4. Roszczenia o wypłatę udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem 3 (trzech) lat od dnia, w którym te roszczenia stały się wymagalne.
 5. Środki pieniężne z tytułu wypowiedzianych udziałów należne członkowi i byłemu członkowi są nieoprocentowane.
 6. Członek Banku uczestniczy w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 7. Członek Banku nie odpowiada wobec wierzycieli Banku za jego zobowiązania.
 8. Postanowienia niniejszego Statutu wskazane w ust. 2-3 i § 11 ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku wykluczenia, wykreślenia lub skreślenia członka Banku.
 9. W celu ochrony interesów członków Zarząd Banku Spółdzielczego jest uprawniony do podjęcia decyzji o wstrzymaniu albo ograniczeniu zwrotu wpłat na udziały w przypadkach określonych w art. 10 c Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
 10. Wstrzymanie albo ograniczenie zwrotu wpłat na udziały następuje w drodze uchwały Zarządu. Zarząd informuje członków żądających zwrotu wpłat na udziały o podjętej uchwale, w formie pisemnej, wysłanej listem poleconym, w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd. Przepisu art. 32 ustawy Prawo spółdzielcze nie stosuje się.
 11. W przypadku ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały Zarząd może dokonać wypłat członkom Banku, po podjęciu uchwały w przedmiocie ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały, żądającym zwrotu wpłat na udziały. Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym ustały te przesłanki, oraz w przypadku gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku. Zwrot wpłat na udziały, o których mowa w zdaniu pierwszym, następuje w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa powyżej. Wypłata środków pieniężnych z tytułu zwrotu wpłat na udziały następuje gotówką w kasie banku lub na rachunek bankowy wskazany przez członka (byłego członka) w złożonym wypowiedzeniu udziałów lub wypowiedzeniu członkostwa.
 12. Postanowienia niniejszego Statutu wskazane w ust. 2-3 i 8-10 oraz § 11 ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku wykluczenia, wykreślenia lub skreślenia członka Banku.”.

 

§10

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

§11

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
 • wystąpienia z Banku,
 • wykreślenia z rejestru członków Banku,
 • wykluczenia z Banku,
 • śmierci członka Banku – ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć lub ustania osoby prawnej będącej członkiem Banku – ze skutkiem od dnia jej ustania. Do rozliczeń ze spadkobiercami z tytułu dziedziczenia środków z tytułu udziału stosuje się odpowiednio ust. 9
 1. Członek Banku może wystąpić z niego za wypowiedzeniem dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie. Wypowiedzenie może nastąpić w każdym czasie. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni. Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się go z rejestru członków Banku.
 2. Wykreślenie członka następuje w przypadku:
 • ograniczenia zdolności do czynności prawnych członka Banku,
 • utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Banku,
 • niewykonywania przez członka Banku obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych.
 1. Wykluczenie członka może nastąpić, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Banku nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami, a mianowicie w przypadkach:
 • działania na szkodę Banku,
 • uporczywego naruszania zasad określonych w Statucie oraz uchwałach organów Banku lub ich nieprzestrzegania,
 • niewykonania obowiązków statutowych,
 • niewniesienia w wymaganych Statutem terminach wpłat na udziały albo wpisowego.
 1. Wykreślenia albo wykluczenia dokonuje Rada podejmując w tej sprawie uchwałę.
 2. W przypadku ustania członkostwa na skutek zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 skreślenia z rejestru członków Banku dokonuje Zarząd podejmując w tej sprawie uchwałę.
 3. Rada po podjęciu uchwały o wykreśleniu albo wykluczeniu ma obowiązek zawiadomić członka Banku na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu z Banku w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada uznając, że zachowanie członka Banku wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka Banku zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 4. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu Rada ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka Banku, który jest zawiadamiany pisemnie o miejscu i terminie posiedzenia Rady na 7 dni przed posiedzeniem na którym sprawa będzie rozpatrywana.
 5. Rozliczenie z byłym członkiem z tytułu wpłaconych udziałów oraz ich zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu udziałów, poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową w kasie Banku, po uzyskaniu zezwolenia KNF w trybie określonym w Rozporządzeniu 575/2013. Rozliczenie z byłym członkiem nie może nastąpić w przypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku.
 6. Członek Banku wobec którego Rada podjęła uchwałę o wykreśleniu albo wykluczeniu ma prawo:
 • odwołać się na piśmie od uchwały Rady o wykluczeniu albo wykreśleniu do Zebrania Przedstawicieli w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 wraz z uchwałą Rady, albo
 • zaskarżyć uchwałę Rady do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi Banku uchwały z uzasadnieniem, postanowienia § 17 ust. 5 do 7 Statutu stosuje się odpowiednio. W przypadku doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Zebranie Przedstawicieli, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady, o którym mowa w pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
 1. Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo uczestniczyć w obradach Zebrania Przedstawicieli przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać. O terminie Zebrania Przedstawicieli odwołujący jest zawiadamiany pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 2. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.
 3. Zarząd Banku doręcza odwołującemu odpis uchwały Zebrania Przedstawicieli wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 4. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
 • bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady, chyba że członek Banku przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Zebrania Przedstawicieli,
 • bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,
 • prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady albo Zebrania Przedstawicieli.

§12

 1. Od uchwał Zarządu w sprawach między członkiem Banku a Bankiem, członkowi Banku przysługuje prawo odwołania się do Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o podjętej decyzji.
 2. Odwołania w sprawach określonych w ust. l winny być rozpatrzone przez Radę w terminie 60 dni od daty otrzymania odwołania.
 3. Zarząd doręcza odwołującemu odpis uchwały Rady wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 4. Rada powinna rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 

4.Organy Banku

4.1. Przepisy Ogólne 

§13

 1. Organami Banku są:
 • Zebranie Przedstawicieli,
 • Rada Nadzorcza zwana w treści Statutu Radą,
 • Zarząd Banku zwany w treści Statutu Zarządem,
 • Zebrania Grup Członkowskich.
 1. W przypadku, gdy liczba członków Banku spadnie poniżej 300 osób, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego, Zebranie Przedstawicieli zastąpione jest przez Walne Zgromadzenie. Przestają być zwoływane Zebrania Grup Członkowskich a mandaty Przedstawicieli wygasają.
 2. W przypadku określonym w ust. 2, przepisy Statutu dotyczące Zebrania Przedstawicieli należy stosować odpowiednio do Walnego Zgromadzenia.
 3. Mandat członka organu Banku wygasa przed upływem kadencji na jaką został wybrany w przypadku:
 • odwołania,
 • zrzeczenia się mandatu,
 • ustania członkostwa w Banku.
 1. W miejsce członka Rady lub Przedstawiciela Banku, którego mandat wygasł przed upływem kadencji dokonuje się wyborów uzupełniających na okres do końca trwania tej kadencji.
 2. Uchwały organów Banku, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania członków organów Banku, są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut, Prawo spółdzielcze lub Ustawa stanowi inaczej. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Banku uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie 1/5 członków uczestniczących w głosowaniu.
 3. Z posiedzeń organów Banku sporządza się protokół.
 4. Zasady sporządzania protokołów oraz elementy jakie powinny zawierać określają odrębne regulaminy.

 

4.2. Zebranie Przedstawicieli 

§14

 1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku.
 2. Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:
 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Banku,
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Banku, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia innych niż własne funduszy Banku,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 • podejmowania uchwał w sprawach połączenia się, podziału i likwidacji Banku,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyboru banku zrzeszającego i zawarcia lub rozwiązania umowy zrzeszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze związku rewizyjnego oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony oraz delegatów na Kongres Spółdzielczości,
 • uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
 • uchwalanie regulaminu działania Rady,
 • uchwalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz zasad wynagradzania członków Rady przy uwzględnieniu pełnionej przez członka Rady funkcji w Radzie,
 • zatwierdzanie regulacji dot. oceny kwalifikacji członków Rady oraz Rady,
 • dokonywanie oceny kwalifikacji członków Rady (ocena indywidualna) i Rady (ocena kolegialna),
 • dokonywanie oceny polityki wynagradzania,
 • wyrażenie zgody na uczestniczenie i wystąpienie z systemu ochrony,
 • uchwalenie Zasad Ładu Korporacyjnego,
 • podejmowanie uchwał zatwierdzających regulacje wewnętrzne Banku, o ile obowiązek taki wynika z rekomendacji i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego.
 • powołanie i odwołanie członków Rady z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków oraz członków Rady polegającej na ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków,

 

§15

 1. Zebranie Przedstawicieli jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
 2. Ponadto Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli na żądanie :
 • Rady,
 • 1/5 członków Banku,
 • 1/3 Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
 • Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Banku,
 • zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.
 1. Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
 2. Porządek Zebrania Przedstawicieli ustala Zarząd.
 3. Zebranie Przedstawicieli powinno się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je na koszt Banku Rada, związek rewizyjny, w którym Bank jest zrzeszony lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
 4. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Zarząd zawiadamia:
 • Przedstawicieli listem poleconym wysłanym co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co najmniej na 14 przed terminem Zebrania Przedstawicieli,
 • pozostałych członków w formie komunikatu wywieszonego w Centrali oraz Oddziałach Banku co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 1. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad pod warunkiem pisemnego ich zgłoszenia, co najmniej na 10 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 2. O uzupełnieniu porządku obrad zawiadamia Przedstawicieli pisemnie, listem poleconym wysłanym co najmniej na 5 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 3. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli należy powiadomić związek rewizyjny, w którym Bank jest zrzeszony, Krajową Radę Spółdzielczą, SGB-Bank S.A. oraz Spółdzielczy Systemem Ochrony SGB, listem poleconym wysłanym co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli. Wymienione podmioty należy również zawiadomić o uzupełnieniu porządku obrad w trybie określonym w ust. 8.

 

§16

 1. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika Przedstawiciele Banku wybrani przez członków Banku na Zebraniach Grup Członkowskich. Osoby prawne biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
 2. Pełnomocnictwo na poszczególne posiedzenia powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zebrania Przedstawicieli. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jednego przedstawiciela.
 3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i pełnomocnikiem na Zebraniu Przedstawicieli.
 4. Pracownik Banku nie może być pełnomocnikiem.
 5. Liczba Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25. Przedstawiciele wybierani są na 4 - letnią kadencję, w głosowaniu tajnym, spośród członków Banku wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę, proporcjonalnie do ilości członków danej Grupy, przy czym jeden Przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 2 członków Banku i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego Przedstawiciela.
 6. Wybrani Przedstawiciele sprawują swe mandaty do czasu wyboru Przedstawicieli na nową kadencję z zastrzeżeniem przypadków określonych przepisami prawa.
 7. Każdy uprawniony do głosowania na Zebraniu Przedstawicieli ma 1 (jeden) głos.
 8. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele: SGB-Banku S.A., Krajowej Rady Spółdzielczej, Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oraz związku rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony.
 9. W Zebraniu Przedstawicieli mogą uczestniczyć członkowie Banku niebędący Przedstawicielami Banku, o których mowa w ust. 1, bez prawa głosu i inne zaproszone przez Zarząd, osoby.
 10. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział członkowie Rady i Zarządu.
 11. Członek Banku ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek Banku, nie są uprawnione do zabierania głosu.

 

§17

 1. Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli liczba obecnych Przedstawicieli jest mniejsza od liczby określonej w ust. l

Zarząd zobowiązany jest zwołać ponownie Zebranie Przedstawicieli w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od terminu zwołania pierwszego Zebrania Przedstawicieli. Do Zebrania Przedstawicieli zwołanego w tym trybie nie stosuje się postanowienia ust. 1.

 1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 2. Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków Banku oraz wszystkie jego organy.
 3. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 4. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Banku albo mająca na celu pokrzywdzenie członka Banku może być zaskarżona do sądu.
 5. Każdy członek Banku lub Zarząd może, w trybie określonym w ustawie Prawo spółdzielcze, wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka Banku przysługuje wyłącznie członkowi Banku wykluczonemu lub wykreślonemu.
 6. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Zebrania Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Banku oraz wszystkich jego organów.

 

§18

 1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady albo, w przypadku jego nieobecności, inny członek Rady, on też zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Protokół Zebrania Przedstawicieli podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
 3. Uchwały Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Zarządu Banku w terminie 14 dni od ich przyjęcia.

 

4.3. Zebrania Grup Członkowskich

§19

Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd co najmniej na 20 dni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

§20

Zebranie Grupy Członkowskiej:

 • wybiera i odwołuje Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
 • rozpatruje sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie w tych sprawach,
 • rozpatruje sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
 • rozpatruje sprawozdania Rady,
 • wyraża swoją opinię i zgłasza przyjęte przez Zebranie Grupy Członkowskiej wnioski do organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.

 

§21

 1. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka Banku albo miejsce prowadzenia przez członka Banku działalności gospodarczej.
 2. Członek Banku uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu.
 3. O zasadach przyporządkowania członków Banku do danej Grupy Członkowskiej, terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków Banku najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania przez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Banku i miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania pisemnych ogłoszeń na terenie miejsc zamieszkania członków Banku, siedziby lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, którzy są uprawnieni do udziału w Zebraniu.
 4. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 5. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków.
 6. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują spośród członków danej Grupy Członkowskiej w głosowaniu tajnym.
 7. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowską następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
 8. Zebrania Grup Członkowskich są protokołowane. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
 9. Szczegółowe zasady działania Zebrań Grup Członkowskich określa Regulamin uchwalony przez Radę.

 

4.4. Rada

§22

 1. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku, w tym sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania.
 2. Rada składa się od 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) osób.
 3. Do Rady może być wybrany wyłącznie członek Banku, z wyłączeniem członków będących pracownikami Banku.
 4. Jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna do Rady może być wybrana osoba wskazana przez osobę prawną, nie będącą członkiem ani pracownikiem Banku.
 5. Członek Rady powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę Rady. Pełnienie funkcji w Radzie nie powinno kolidować z innymi obowiązkami zawodowymi, prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pełnionymi funkcjami społecznymi.
 6. Kadencja Rady trwa 4 lata i upływa z dniem wybrania Rady następnej kadencji.
 7. Członkowie Rady są powołani na łączną kadencję.
 8. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru.
 9. Członków Rady wybiera Zebranie Przedstawicieli spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Banku.
 10. Pierwsze posiedzenie Rady po dokonaniu wyboru członków Rady zwołuje Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia dokonania wyboru członków Rady.
 11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie kadencji, Zebranie Przedstawicieli obowiązane jest uzupełnić liczbowy skład Rady wybranej na daną kadencję.

§23

 1. Do kompetencji Rady należy:
 • uchwalanie strategii działania Banku, planów finansowych i programów działalności społecznej i kulturalnej Banku,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Grup Członkowskich i przynależności członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli przez poszczególne Grupy Członkowskie na zasadach określonych w Statucie,
 • uchwalanie regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu w głosowaniu tajnym,
 • uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
 • zatwierdzanie szczegółowej struktury organizacyjnej Banku,
 • wybieranie, w głosowaniu tajnym, pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A.,
 • dokonanie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych,
 • nadzór i kontrola nad działalnością Banku w tym polityką Banku w zakresie podejmowanych ryzyk poprzez:
 1. badanie okresowych sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych,
 2. analizowanie przebiegu realizacji planów finansowych,
 3. określanie zasad sprawowania kontroli wewnętrznej,
 4. dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
 5. kontrolę nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Banku oraz wniosków zgłaszanych przez członków,
 6. wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują spośród członków danej Grupy Członkowskiej w głosowaniu tajnym.
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu lub członków Zarządu,
 • składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Bankiem a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Bank w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Banku przy tych czynnościach,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady i występowanie z wnioskiem o jego odwołanie do organu, który go wybrał w przypadkach określonych w Statucie,
 • uchwalenie regulacji dotyczącej oceny kwalifikacji członków Zarządu oraz Zarządu,
 • dokonywanie oceny kwalifikacji członków Zarządu i Zarządu (ocena kolegialna),
 • przedstawienie Zebraniu Przedstawicieli wniosków polustracyjnych,
 • powiadamianie Komisji Nadzoru Finansowego o zmianach w składzie Zarządu,
 • wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Banku lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,
 • dokonywanie regularnej oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego,
 • podejmowanie uchwał zatwierdzających regulacje wewnętrzne Banku, o ile obowiązek taki wynika z rekomendacji i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego,
 • podejmowanie uchwał zatwierdzających Politykę wynagradzania.
 • powoływanie Komitetu Audytu spośród członków Rady,
 • nadzorowanie zapewnienia niezależności komórce do spraw zgodności,
 • wydawanie zgody na powołanie osoby kierującej komórką do spraw zgodności oraz na odwołanie jej ze stanowiska,
 • zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia (w tym premii) osoby kierującej komórką do spraw zgodności.
 1. Rada corocznie składa Zebraniu Przedstawicieli raport z oceny funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy).

§24

 1. Rada w celu sprawnego działania wybiera spośród siebie 3. osobowe Prezydium Rady składające się z:
 • Przewodniczącego,
 • Zastępcy Przewodniczącego,
 • Sekretarza,
 1. Prezydium Rady organizuje pracę Rady.

§25

 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca w miarę potrzeby oraz na wniosek 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady lub Zarządu Banku, co najmniej 6 razy w roku.
 2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Rady osoby.
 3. W posiedzeniach Rady dotyczących kontroli oraz ryzyka braku zgodności bierze udział pracownik wykonujący zadania zw. z ryzykiem braku zgodności.
 4. Bank zobowiązany jest powiadomić zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB o posiedzeniu Rady, w porządku którego rozpatrywane będą sprawy związane z audytem wewnętrznym.
 5. Rada może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub członek Prezydium.
 6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego, z wyłączeniem głosowań tajnych.
 7. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady.
 8. Szczegółowe zasady działania Rady określa Regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.
 9. Bank niezwłocznie po powołaniu Rady i po dokonaniu zmiany jej składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Rady i zmianie jej składu oraz informację o ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

 

4.5. Zarząd

§26

 1. Zarząd kieruje działalnością Banku oraz reprezentuje Bank na zewnątrz.
 2. Zarząd Banku składa się od 3 (trzech) do 5(pięciu) osób w tym Prezesa, Wiceprezes(a/ów) lub Członków Zarządu.
 3. Liczba członków Zarządu posiadających mandaty w danym czasie musi odpowiadać liczbie członków Zarządu określonej w strukturze organizacyjnej.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Zarządu polegającej na ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków.
 5. Powołanie Prezesa następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego w trybie przewidzianym w Prawie bankowym. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada.
 6. Powołanie i odwołanie pozostałych członków Zarządu następuje na wniosek Prezesa Zarządu, co nie narusza kompetencji Rady, o których mowa w ust. 4.
 7. Członkowie Zarządu powinni posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawać z Bankiem w stosunku pracy związanym z pełnioną funkcją.
 8. Pełnienie funkcji w Zarządzie Banku powinno stanowić główny obszar działalności zawodowej członka Zarządu. Spełnienie tego kryterium podlega ocenie Rady w ramach Procedury oceny kwalifikacji członka Zarządu.
 9. Rada niezwłocznie po powołaniu Zarządu i po dokonaniu zmiany jego składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Zarządu i zmianie jego składu oraz informację o ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia członków Zarządu, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Rada informuje Komisję Nadzoru Finansowego także o zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku.

§27

 1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają co najmniej 2 (dwaj) członkowie Zarządu lub 1 (jeden) członek Zarządu i osoba do tego przez Zarząd upoważniona (pełnomocnik) albo 2 (dwóch) pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.
 2. Pisemne oświadczenie woli Zarząd składa przez zamieszczenie swych podpisów pod nazwą Banku.
 3. Zarząd działając kolegialnie podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - członka Zarządu jego zastępującego, z wyłączeniem głosowań tajnych.
 4. Prezes kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia i ustala ich porządek.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są protokołowane.
 6. Udział w posiedzeniach jest obowiązkowy. W sytuacjach uzasadnionych posiedzenie Zarządu może odbywać się w składzie niepełnym, z zastrzeżeniem, iż Zarząd podejmuje uchwały, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zarządu w tym Prezes lub członek Zarządu jego zastępujący.
 7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
 8. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
 9. W okresie pomiędzy posiedzeniami członkowie wykonują swoje czynności w ramach przyjętego podziału kompetencji zatwierdzonego przez Radę.
 10. Funkcjonowanie, tryb pracy oraz ogólny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu określa Regulamin działania Zarządu uchwalony przez Radę.
 11. Rada zobowiązana jest uzupełnić skład Zarządu poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających w przypadku zmniejszenia się jego składu poniżej liczby członków Zarządu wskazanej w strukturze organizacyjnej Banku.
 12. Oświadczenia woli w imieniu Banku przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w treści art. 49 ust. 1 Prawa bankowego, składa członek Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.

 

§28

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawach lub Statucie do decyzji innych organów, a w szczególności:
 • projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienie działania systemu zarządzania w Banku,
 • realizowanie działalności społecznej i kulturalnej,
 • podejmowanie faktycznych i prawnych czynności związanych z działalnością Banku,
 • podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników Banku,
 • określanie zadań oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad ich wykonywaniem przez pracowników Banku,
 • podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania podstawowych jednostek organizacyjnych Banku,
 • zwoływanie Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich,
 • przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenie Rady, Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli,
 • wykonywanie uchwał Zebrania Przedstawicieli i Rady,
 • składanie sprawozdań z działalności Banku Radzie, Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniom Grup Członkowskich,
 • zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu oraz innych danych wymagających zmian w rejestrze Banku,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego.
 1. Prezes Zarządu:
 • odpowiada za efektywne kierowanie działalnością Banku,
 • przewodniczy Zarządowi Banku,
 • wydaje zarządzenia wewnętrzne regulujące działalność Banku w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zarządu lub innych organów Banku,
 • bezpośrednio nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych,
 • koordynuje zarządzanie ryzykami wynikającymi z prowadzonej przez Bank działalności,
 • sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym.
 1. Do obowiązków Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu, należy powiadamianie Rady o toczących się przeciwko nim postępowaniach karnych lub postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem w tych sprawach.
 2. Zarząd nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych oraz koordynuje zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka wynikającymi z prowadzonej przez Bank działalności.
 3. Niezależna komórka do spraw zgodności podporządkowana jest bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
 4. Zarząd zapewnia komórce do spraw zgodności środki finansowe i kadrowe odpowiednie do wykonywanych przez nią zadań.
 5. Osoba kierująca komórką do spraw zgodności lub osoba ją zastępująca ma zapewniony bezpośredni kontakt z członkami Rady i Zarządu.

 

§29

 1. Podejmowanie decyzji w sprawach, gdy łączna wartość:
 • zobowiązania w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku lub
 • rozporządzenia aktywami w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku odbywa się w trybie określonym w ust. 2 i 3.
 1. Decyzje w sprawach o wartości przekraczających granice określone w ust. 1, a dotyczące czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub dotyczące lokowania środków finansowych niewykorzystanych w działalności kredytowej Banku podejmuje dwóch członków Zarządu lub pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd w ramach posiadanego pełnomocnictwa.
 2. Decyzje w sprawach o wartości przekraczających granice określone w ust. 1, a dotyczące pozostałych spraw, nie wymienionych w ust. 2, lub przekraczające zakres udzielonego pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 podejmuje Zarząd przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności, członka Zarządu jego zastępującego, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

4.6. Postanowienia wspólne dla organów Banku

§30

 1. Członkowie organów Banku powinni swoje czynności wykonywać z największą starannością i dbać o pełną realizację przez Bank jego zadań gospodarczych.
 2. Członkowie organów Banku obowiązani są do zachowania tajemnicy prawnie chronionej.

§31

 1. Przy wyborach Rady, Zarządu i Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku należy przestrzegać następujących zasad:
 • członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu z zastrzeżeniem ust. 3,
 • w skład Rady nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku lub będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
 • członek Zarządu nie może być jednocześnie Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli Banku.
 1. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.
 2. Rada może w razie konieczności wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia obowiązków członka (członków) Zarządu na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.
 3. Członek Zarządu, Rady oraz likwidator odpowiada wobec Banku za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi winy.

§32

 1. Członkowie Zarządu lub Rady, jak też osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi.
 2. W przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji, o której mowa w ust. l, Rada podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka tego organu i występuje z wnioskiem o odwołanie go na najbliższym zebraniu organu, który go wybrał.
 3. W przypadku naruszenia przez członka Zarządu, o którym mowa w ust. l, zakazu konkurencji Rada może podjąć uchwałę o odwołaniu tego członka Zarządu.
 4. Przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze rozumie się pracowników podlegających bezpośrednio członkom Zarządu, a w szczególności osoby zajmujące stanowiska kierownika/dyrektora oddziału, głównego księgowego, z wyłączeniem radców prawnych.

 

5.Tryb wydawania regulacji wewnętrznych

§33

 1. Wewnętrzne akty prawne regulujące działalność Banku wydawane są w formie uchwał organów oraz zarządzeń Prezesa Zarządu i decyzji członków Zarządu.
 2. Uchwały podejmowane są przez organy Banku stosownie do ich kompetencji i regulują sprawy o znaczeniu podstawowym dla działania i organizacji Banku kształtując prawa i określając obowiązki.
 3. Zarządzenia Prezesa oraz decyzje członków Zarządów regulują na bieżąco działalność Banku oraz zawierają dyspozycje wykonania określonych czynności dla poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Banku.
 4. Zarząd uchwala regulaminy i instrukcje normujące całokształt zagadnień działalności Banku w poszczególnych obszarach jego działania, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 5. Członkowie Zarządu podejmują decyzje zgodnie z uchwalonym podziałem kompetencji.
 6. Prezes Zarządu Banku w ramach podziału kompetencji podejmuje między innymi decyzje w zakresie organizacji wewnętrznej Banku, w sprawach pracowniczych oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej.

 

6. System zarządzania ryzykiem

  §34

Zadaniami systemu zarządzania ryzykiem są identyfikacja, pomiar lub szacowanie, kontrola oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności.

 

 

7. System kontroli wewnętrznej 

§35

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:

1) skuteczności i efektywności działania Banku,

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,

4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

 

§36

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:

1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,

2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,

3) audyt wewnętrzny przeprowadzany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB mający za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

 

 

8. Gospodarka finansowa Banku

§37

 1. Bank prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.
 2. Prowadząc gospodarkę finansową Bank działa w oparciu o założenia przyjęte do planu finansowego z uwzględnieniem projekcji bilansu w zakresie aktywów, pasywów, rachunku zysków i strat oraz funduszy własnych i współczynnika wypłacalności.
 3. Za prawidłowe i terminowe sporządzenie planu finansowego odpowiedzialny jest Zarząd.
 4. Przy opracowywaniu planu finansowego Zarząd Banku uwzględnia:
 • roczny plan działalności,
 • zasadę efektywnego działania zapewniającą pokrycie kosztów działania i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów oraz realny wzrost funduszy własnych,
 • strategię działania,
 • strategię Spółdzielczej Grupy Bankowej (zrzeszenia).
 1. Zarząd Banku zatwierdza ustalone w formie pisemnej zasady (politykę) rachunkowości oraz ich zmiany jako dokumentację zasad rachunkowości.
 2. W rachunkowości stosuje się zasady (politykę):
 • rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy,
 • okresem sprawozdawczym jest okres miesięczny,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego dokonywana jest na podstawie odrębnych przepisów wynikających między innymi z Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
 • zakładowy plan kont uwzględnia wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 • opis systemu informatycznego, zawiera wykaz programów, procedur i funkcji oraz zasady ochrony danych określające metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania.

§38

1.Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego Bank określa w szczególności:

 • kryteria ustalania odpisów aktualizujących wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 • zasady tworzenia rezerw celowych,
 • zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z określeniem stawek amortyzacyjnych wynikających z okresu ekonomicznej ich użyteczności,
 • kryteria zaliczania środków trwałych do tzw. niskiej wartości, które będą amortyzowane w momencie przyjęcia ich do użytkowania,
 • zasady rozliczania kosztów i przychodów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych,
 • metodę sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

§39

 1. Roczne sprawozdanie finansowe Banku podlega badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości.
 2. Wyboru podmiotu  przeprowadzającego  badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada.
 3. Badanie rocznego sprawozdania finansowego przeprowadza niezależny biegły rewident w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem z działalności Banku podlega zatwierdzeniu w formie uchwały podjętej przez Zebranie Przedstawicieli nie później niż 6 miesięcy od ostatniego dnia kończącego rok obrotowy.
 5. ZZarząd Banku zobowiązany jest złożyć zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
 6. Ogłoszenie wpisu sprawozdania finansowego następuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 7. Zarząd Banku zobowiązany jest przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego oraz SGB-Banku S.A., oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia.

 

§40

 1. Podział zysku lub pokrycie straty netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wyrażeniem opinii przez biegłego rewidenta.
 2. Uchwałę o podziale zysku /pokryciu straty netto podejmuje Zebranie Przedstawicieli.
 3. Zysk netto przeznacza się na:
 • fundusz zasobowy,
 • fundusz rezerwowy,
 • fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
 • cele określone w uchwale Zebrania Przedstawicieli,
 • oprocentowanie udziałów.
 1. W przypadku przeznaczenia części zysku netto na oprocentowanie udziałów, oprocentowaniu podlegają udziały wniesione przez wszystkich członków, w tym również udziały byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.
 2. Kwotę należną członkowi z tytułu podziału zysku netto zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów, jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione.
 3. Członek Banku uczestniczy w podziale zysku za dany rok obrotowy – proporcjonalnie do ilości wniesionych udziałów i okresu ich posiadania.
 4. W przypadku wypowiedzenia członkostwa lub żądania zwrotu udziałów nadobowiązkowych, należny zysk oblicza się przyjmując rzeczywistą liczbę dni posiadania przez członka udziałów, w okresie od pierwszego stycznia roku obrotowego do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia lub żądania zwrotu udziałów nadobowiązkowych.
 5. Część zysku netto przeznaczona na oprocentowanie udziałów nie może przekroczyć oprocentowania 12-miesięcznych wkładów terminowych dla osób fizycznych, obowiązującego w Banku na dzień 31 grudnia roku obrotowego, za który dokonuje się podziału nadwyżki.

§41

 1. Pokrywanie straty bilansowej z funduszy Banku odbywa się w następującej kolejności:
 • z funduszu zasobowego,
 • z funduszu rezerwowego,
 • z funduszu ogólnego ryzyka,
 • z funduszu udziałowego.
 1. W okresie realizacji przez Bank planu naprawy, zysk osiągany przez Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.
 2. Strata bilansowa może być pokryta jednorazowo lub może być pokrywana w kolejnych latach.
 3. Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej.
 4. Tworząc i rozwiązując rezerwę na ryzyko ogólne, Bank dokonuje oceny wystąpienia tego ryzyka, uwzględniając w szczególności wielkość należności i zobowiązań pozabilansowych.
 5. Rocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne dokonuje się w wysokości i na zasadach określonych w Prawie bankowym.
 6. Bank rozwiązuje rezerwę, jeżeli w ocenie Banku ustały przesłanki będące podstawą jej utworzenia.
 7. Szczegółowe zasady tworzenia, wykorzystywania i rozwiązania rezerwy na ryzyko ogólne określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

9. Fundusze Banku

§42

 1. Funduszami własnymi Banku są:
  • fundusz udziałowy, tworzony z wpłat udziałów członkowskich , odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku,
  • fundusz zasobowy, tworzony z wpłat przez członków wpisowego i z części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku,
  • fundusz rezerwowy, tworzony z części nadwyżki bilansowej przeznaczony na pokrycie strat bilansowych banku,
  • fundusz ogólnego ryzyka bankowego, tworzony z części nadwyżki bilansowej na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
  • fundusz z  aktualizacji wyceny,
  • niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
  • zysk w trakcie zatwierdzenia oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i oprocentowanie od udziałów, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów. 
 1. Źródło funduszu zasobowego lub rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 i 3, mogą stanowić również bezzwrotne wpłaty przewidziane w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających , w zakresie określonym w umowie systemu ochrony, którego Bank jest uczestnikiem
 2. Bank może zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli tworzyć inne fundusze z podziału wyniku finansowego netto przeznaczone na:
 • fundusz społeczno-kulturalny, tworzony z części zysku netto, a jego wykorzystanie określa regulamin uchwalony przez Radę,
 • zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  Funduszy, o których mowa wyżej nie zalicza się do funduszy własnych Banku.

 

10. Łączenie i likwidacja Banku

§43

Bank może w każdym czasie połączyć się z innym bankiem spółdzielczym na podstawie uchwał Zebrań Przedstawicieli łączących się banków, podjętych większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy zachowaniu innych warunków określonych w Prawie spółdzielczym i Prawie bankowym.

§44

Postępowanie naprawcze, likwidacja lub upadłość Banku odbywa się w trybie
i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

11. Zmiana Statutu 

§45

 1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
 2. Uchwała Zebrania Przedstawicieli, o której mowa w ust. 1, pod rygorem nieważności, winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.
 3. W przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zmiana Statutu wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
 4. Każdorazowa zmiana Statutu musi zostać zgłoszona w terminie 30 (trzydziestu) dni do Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do rejestru.

 

12. Przepisy końcowe 

§46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.