Gwarantowanie depozytów

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2011 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100.000 euro . Środki te podlegają 100 % gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa:

znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010 r. ustawa o BFG (Dz. U. Nr 257, poz. 1724).

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim gwarantowane są przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Oznacza to, że w razie upadłości Banku zwracane są depozyty do ustawowo określonej wysokości.

Wysokość gwarancji - do równowartości 100.000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 • skarbu państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunków zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

 • Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

 • Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujący likwidacją majątek upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec Klientów.

Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny bierze środki na wypłacanie kwot gwarantowanych?

 • W razie upadłości banku, BFG zbiera środki od wszystkich innych banków, aby wypłacić kwoty gwarantowane klientom upadłego banku.

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?

 • Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości.
 • Następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki wypłacane są w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej

http://www.bfg.pl/

 

Free Joomla templates by Ltheme